Конкурс за успешни и иновативни практики в сферата на заетостта сред икономически уязвими общности

Програма „Икономическо развитите и достъп до заетост“

По програмата се финансират дейности, свързани с осигуряване на възможности за членовете на семейства с минимален доход да получат умения и възможности за работа,  водещи към икономическа независимост като:

  • Създаване на устойчиви партньорства със социално отговорни работодатели в различни сектори в България и осигуряване на заетост на хора от уязвими групи.
  • Подкрепа на обучения за придобиване на умения, необходими при намиране на работа.
  • Повишаване на доходите чрез подкрепа на предприемачески инициативи и финансиране на микро-кредитни програми.
  • Изследване и подкрепа на програми, имащи за цел подобряване благосъстоянието на ромски общности  и промотиращи легализацията на квартали и сгради.