Проект „Готови за училище“

Програма „Ранно детско развитие“

По програмата се финансират инициативи за осигуряване на равни възможности за деца в икономически неравностойно положение от зачеването им до шестгодишна възраст. Инвестициите по време на първите шест години от развитието на детето са с доказано най-висока възвращаемост по отношение на образователните постижения и икономическата продуктивност. Това е особено вярно за децата от семействата с ниски доходи. По тази причина, ние се фокусираме върху посрещане на нуждите в следните три области:

  • Подкрепа за здравословни репродуктивни избори – превантивни  мерки срещу рисково сексуално поведение сред подрастващите и тийнейджърите, както и превенция на бременност в тийнейджърска възраст и др. 
  • Майчино и детско здравеопазване – домашни посещения при майки-първескини, за да им се помогне да добият знания, опит и увереност, нужни за успешното отглеждане на дете, програми за здравословно детско хранене и др,
  • Ранно образование – програми за когнитивно, езиково, социално, моторно-двигателно и емоционално развитие на детето; разработване на образователни материали, които утвърждават културното разнообразие и подобряват ученето; програми, които увеличават участието на деца в риск в детска градина и в предучилищни групи

ТСА проучва нови подходи за разработването на съвременни и високо ефективни програми за ранно детско образование и грижа, които да допълнят съществуващите  дейности и имат потенциал да предизвикат значима и устойчива промяна.