Инструкции за кандидатстване за Стандартен грант

(над 10 000 лв)

Преди да започнете процедурите за кандидатстване за грант, първо трябва да изпратите на адрес inquiries@tsa-bulgaria.org концепция за проект в рамките на една страница като включите следното:

 Административна информация:

 • Име на организацията
 • Име и фамилия на човек за връзка
 • Адрес, телефон, е-мейл, уебстраница
 • Кратко описание на организацията (мисия, цели, осъществени/текущи проекти)

Информация за проекта

 • Кратко описание на целите и задачите по проекта
 • Кратко описание на плануваните дейности за осъществяване
 • Очаквани резултати
 • Предвиден бюджет и време за осъществяване на проекта

Ако Вашата проектна концепция е одобрена от екипа на ТСА и е преминала на следващ етап на разглеждане тогава пакетът, изготвен от Вас, трябва да съдържа:

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец)
 2. Формуляр за проекто-бюджет (по образец).
 3. График с детайлно времево рапределение на дейностите (по образец
 4. Таблица с цели, дейности и индикатори по проекта (по образец)

Допълнителни документи при поискаване:

 1. CV на всички лица, заемащи ръководни позиции по проекта (да се обсъди предварително с Програмния директор кои са тези позиции)
 2. Регистрация Булстат (копие на картата, подписано и подпечатано „вярно с оригинала“)
 3. Документ за самоличност (копие, подписано и подпечатано „вярно с оригинала“)
 4. Декларация към ТСА за обработване на лични данни за ФЛ, чийто документ за самоличност предоставите (по образец)
 5. Заверено копие от учредителен акт, подписано и подпечатано „вярно с оригинала“
 6. Съдебно решение за регистрация на юридическо лице, подписано и подпечатано „вярно с оригинала“
 7. Копие от удостоверение за актуално състояние, не по-старо от 3 месеца (считано от датата на първоначално подаване на формуляра за кандидатстване), подписано и подпечатано „вярно с оригинала“
 8. Регистрация в Централния регистър на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност (за НПО с общественополезна дейност)
 9. За кандидати, регистрирани в САЩ: IRS determination letter

Ако Вашият проект е одобрен от екипа на ТСА за осъществяване, Вие трябва да представите следните документи преди отпускане на първото плащане по гранта:

 1. Справка за новосъздадена банкова сметка
 2. Подписано искане за отпускане на средства
 3. Удостоверение за липса на задължения по чл.87 от ДОПК от Национална агенция по приходите, не по-старо от 1 месец (считано от датата на подаване на крайната версия на формуляря за кандидатстване)
 4. Удостоверение за липса на задължения по чл.87 от ДОПК от съответната община, не по-старо от 1 месец (считано от датата на подаване на крайната версия на формуляря за кандидатстване)
 5. Декларация за действителен собственик по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (по образец)
 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл.8а, ал.14 от Правилника за прилагане на ЗМИП (по образец)
 7. При собствен принос в брой над 30,000лв, декларация за произход на средства по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП (по образец)

Преди отпускане на всяко следващо плащане по гранта, гранто-получателят трябва да представи следните документи:

 1. Отчети по проекта (финансов и за дейността)
 2. Таблица с попълнени индикатори по проекта
 3. Подписано искане за отпускане на средства
 4. Допълнителни документи при поискване

 

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ си запазва правото при необходимост да изисква и други документи.


ЗАБЕЛЕЖКА: ТСА временно преустановява разглеждането на проектни концепции за Малък и Стандартен грант. Информация за бъдещи конкурси на ТСА за разглеждане на проекти ще бъде публикувана на сайта на ТСА.