Инструкции за кандидатстване за Малък грант

(до 10 000 лв)

Преди да започнете процедурите за кандидатстване за грант, първо трябва да изпратите на адрес inquiries@tsa-bulgaria.org концепция за проект в рамките на една страница като включите следното:

Административна информация:

 • Име на организацията
 • Име и фамилия на човек за връзка
 • Адрес, телефон, е-мейл, уебстраница
 • Кратко описание на организацията (мисия, цели, осъществени/текущи проекти)

Информация за проекта

 • Кратко описание на целите и задачите по проекта
 • Кратко описание на плануваните дейности за осъществяване
 • Очаквани резултати
 • Предвиден бюджет и време за осъществяване на проекта

Ако Вашата проектна концепция е одобрена от екипа на ТСА и е преминала на следващ етап на разглеждане тогава пакетът, изготвен от Вас, трябва да съдържа:

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец)
 2. Формуляр за проекто-бюджет (по образец).
 3. Ползвайте колонката „бележки“ в бюджетния формуляр, за да разясните основата на изчисляване на основните бюджетни пера.
 4. Други необходими документи:
 • CV на ръководителя на проекта
 • Документ за самоличност на лицето, представляващо организацията (копие, подписано и подпечатано „вярно с оригинала“)
 • Декларация към ТСА за съгласие за обработване на лични данни (по образец)
 • Заверено копие от учредителен акт, подписано и подпечатано „вярно с оригинала“
 • *Копие от удостоверение за актуално състояние, не по-старо от 3 месеца (считано от датата на първоначално подаване на формуляра за кандидатстване), подписано и подпечатано „вярно с оригинала“

Ако Вашият проект е одобрен от екипа на ТСА за осъществяване, Вие трябва да представите следните документи преди отпускане на първото плащане по гранта:

 1. Справка за банкова сметка
 2. Подписано искане за отпускане на средства (по образец)
 3. Удостоверение за липса на задължения по чл.87 от ДОПК от Национална агенция по приходите, не по-старо от 1 месец от датата на кандидатстване (ако не сте изготвяли такова удостоверение досега, ние можем да Ви насочим)

Преди отпускане на второто плащане по гранта, гранто-получателят трябва да представи следните документи:

 1. Одобрен отчет (финансов и за дейността)
 2. Подписано искане за отпускане на средства
 3. Удостоверение за липса на задължения по чл.87 от ДОПК от Национална агенция по приходите, не по-старо от 1 месец (считано от датата на подаване на пълен междинен отчет)

* Само за неправителствени организации

 

Фондация Тръст за Социална Алтернатива си запазва правото при необходимост да изисква и други документи.


ЗАБЕЛЕЖКА: ТСА временно преустановява разглеждането на проектни концепции за Малък и Стандартен грант. Информация за бъдещи конкурси на ТСА за разглеждане на проекти ще бъде публикувана на сайта на ТСА.