ТСА има за цел да насърчава възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.  При подбора на проектите за подкрепа ние се ръководим от принципите за почтеност и прозрачност, както и евентуален потенциал за разрастване и ефективност. Екипът на ТСА разглежда проектни предложения за Малки грантове и предложения за Стандартни грантове на текущ принцип, като процесът на отпускане на грантове предвижда съвместно планиране от страна на екипа на ТСА и бъдещите получатели на грантове.

Като начало, препоръчваме на кандидатстващите да изпратят проектна концепция по електронна поща (според инструкции за Малък грант или инструкции за Стандартен грант). ТСА ще установи контакт за повече информация с онези от кандидатстващите, чиито концепции са в съответствие с приоритетните цели, заложени в една или повече от нашите програмни направления (Ранно детско развитие, Образователни възможности и постижения, Икономическо развитие и достъп до трудова заетост).

След като кандидатите преминат успешно първия етап на разглеждане и оценяване, те подават попълнени по образец Формуляр за кандидатстване за грант  и Формуляр за проекто-бюджет. ТСА не разглежда кандидатури, които не са преминали успешно през първи етап. Кандидатстващите за грант може да очакват първоначален отговор от ТСА в рамките на един месец след подаването на концепцията за проект.


Инструкции за кандидатстване за Малък грант – проекти до 10 000 лв.

Инструкции за кандидатстване за Стандартен грант – проекти над 10 000 лв.


ЗАБЕЛЕЖКА: ТСА временно преустановява разглеждането на проектни концепции за Малък и Стандартен грант. Информация за бъдещи конкурси на ТСА за разглеждане на проекти ще бъде публикувана на сайта на ТСА.