OvidiuRo Training Hopscotch Лятна Програма

Висококачествени програми за учители в детска градина

Година Area / Проект Срок на проекта
2018 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Jun 2017 - Jun 2017

Оценката на въздействието на Световната банка за проекта „Готови за училище“ показва, че децата от малцинствен произход не получават непременно същото качество на образование в детската градина като децата от мнозинството. Частта където децата с малцинствен произход са изкарали най-нисък резултат след година посещение на детска градина (в сравнени с децата с малцинствен произход, които не са били подкрепяни финансово), измерва тяхното социално-емоционално развитие. Докато изследването не може да определи точните причини за това, резултатите показват, че българските детски градини в общностите в неравностойно положение не предоставят еднакво качествено образование на всички ученици и е необходимо подобряване на качеството на преподаването и грижите.

Целта на този проект е да повиши знанията на професионалистите в ранно детско развитие (РДР), предимно на учители в детски градини и директори, за качествено образование за деца от семейства в неравностойно положение. Проектът цели да запознае РДР специалистите с методите за практическо приложение и мотивация за тяхното използване.
Трима служители на Тръст за социална алтернатива (ТСА), заедно с професионалисти от сферата на ранното детско развитие проведоха еднодневно учебно посещение в Румъния. Обучението, организирано за учители на деца във подготвителна за училище възраст и детска градина от сдружение Овидиу Ро, беше съсредоточено върху качествени образователни летни дейности за децата и общото подобряване на качеството на преподаването в бедните и сегрегирани общности. Настоящият проект е насочен към осигуряване на качествени ранни образователни дейности за деца от групи в неравностойно положение през летните месеци. Този проект подкрепя  целта на ТСА за подобряване на грамотността и социално-емоционалното развитие на децата.

Висококачествените програми за учители в детска, които адресират качеството на ранното образование за деца в неравностойно положение са недостиг в България. Стратегията на ТСА за решаване на този проблем е да се разработят програми за обучение на преподаватели в сътрудничество с международни партньори, които са се съсредоточили върху този въпрос като Международната асоциация Step By Step (ISSA) или Ovidiu Ro. Асоциацията Ovidiu Ro е партньор на ТСА повече от 4 години. Те помогнаха да разработим дизайна на проекта  „Готови за училище“  и през целият период на проекта ни подкрепяха с полезна обратна връзка за изпълнението му.

Участниците в еднодневното обучително посещение в Румъния бяха избрани сред детските градини и свързаните с тях заинтересовани страни: учители и ръководители на детски градини, инспектори от детска градина от регионалните инспекторати по образование и експерти от Министерството на образованието.

Обучението включваше следните дейности:

– посещения в две местни детски градини, за да покажат как организират пространствата и дейностите с деца, както и скоро инициираната библиотека за играчките и клуба за четене с родители;

– теоретична лекция за това, какво е качествено ранно образование и защо е важно;

– симулации на „четене на глас с деца“, така че да учат и в същото време да се радват на четене и слушане, и на какво означава „образование за многообразие“;

– практически упражнения за организиране на научни експерименти с деца.

Наблюдавахме как се организират такива обучения и как нашите партньори сесвързват с международни обучители за подобряване на качеството на ранното образование. Също така наблюдавахме как българските учители и хората от националните образователни органи реагират на формата и съдържанието на обучението. След обучението ТСА ще разясни дали и как да приложи знанията в България по ефективен начин занапред.