Фондация „Ръка за помощ“

Превенция чрез образование и активно родителство в ранна детска възраст

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Aug 2014 - Aug 2015

Проектът е продължение на подкрепения от ТСА проект „Превенция чрез образование в ранна детска възраст“, който приключи през юли 2014. Неговата цел е да се подобри готовността на деца от уязвими общности на възраст между 4 и 6 години посредством обучение по метода на Монтесори, ангажиране на родителите в образователното развитие на техните деца и подпомагане записването на децата от двата ромски квартала в общообразователни училища в град Добрич. Въз основа на резултатите от първия проект, проектът обръща внимание на проблема с ранното отпадане от училище сред ромските деца и допълнително развива програмата за изграждане на родителски умения, включване на доброволци в работата с деца и по специалално интеграцията на децата от ромски и не-ромски произход в детската градина (която няма да включва повече от 30 % от всички деца по проекта).