Фондация „Инди Рома“

Подкрепа за реализация

Година Area / Проект Срок на проекта
2016 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Nov 2016 - Sep 2017

Настоящият проект се стреми да се помогне на хората в икономически неравностойно положение като има се осигури трудова заетост. С цел да се повиши икономическата независимост  и да се преодолее социалното изключване на семейства в затруднено положение от с. Куклен и Пловдивски регион, проектът ще обхване 15 ромски жени, които ще преминат през неформално обучение за придобиване на ключови компетенции за работа в екип и други меки умения, както програма за дуално обучение за усвояване на шивашки умения. Впоследствие, обучаваните ще получат официални сертификати за шивачки и ще се включат  в програма за чираци, в частна фирма, за да практикуват своите умения. Очаква се половината от обучаемите да продължат да работят на трудов договор в резултат на тяхното представяне и обратната връзка от партниращата компания.