Фондация “Земята – източник на доходи”

Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи – фаза 3

Година Area / Проект Срок на проекта
2015 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Dec 2015 - Nov 2017

Настоящият проект ще продължи да подкрепя семействата в неравностойно положение, които имат намерение да започнат малък бизнес. Една от основните цели на проекта е да подпомага предприемачеството като устойчив подход за постигане на икономическа независимост и изкореняване на бедността и безработицата. Имайки предвид ниския икономически статус на хората в икономически неравностойно положение, особено на онези, които живеят в селските и изоставени райони, проектът ще осигури достъп до капитал, за да се преобрази техния живот.