Фондация „Заедно в час“

Трета година стаж за учители на фондаиця „Заедно в час“

Година Area / Проект Срок на проекта
2016 Educational Achievement Program - HSSP / Образователни възможности и постижения - СПУГС Mar 2016 - Jul 2017

Проектът адресира проблема с ниската посещаемост в училище и ниските резултати на учениците от ромски произход, както и липсата на качествено преподаване, като по него се оказва подкрепа на учители на Заедно в час, работещи в смесени училища. На конкурсни начала се осигуряват малки месечни стипендии на не повече от трима учители с цел да се мотивират да останат трета година в училището, в което преподават, след изтичане на договорните им отношения с фондация „Заедно в час“. От стипендиантите се очаква да осъществят проект заедно със своите ученици от ромски и друг произход или в училището, или сред общността, като се фокусират на подобряване умения за учене и успех в училище.