Фондация „Бауерзакс“

Равен шанс за кариерно развитие

Година Area / Проект Срок на проекта
2016 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Nov 2016 - Sep 2017

Настоящият проект има за цел да се повиши трудовата заетост на младежите от групи в неравностойно положение, да се намали отпадането от училище, да се подобри процесът на адаптация от училище към работното място и да се създадат възможности за заетост и социално включване според потребностите на пазара на труда в региона. Проектът се реализира от  фондация „Бауерзакс“  в партньорство с Лийбхер – Хаусгерете Марица ЕООД и включва младежи от икономически уязвими групи, включително роми, на които ще се окаже помощ за ранна професионална ориентация, кариерно развитие и мотивация.