Сдружение „Инициатива за равни възможности“

Узаконяване на домовете на роми

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Mar 2013 - Mar 2014

По проекта се осигурява подкрепа на ромски домакинства за узаконяване на построени в ромски квартали жилищни постройки, съответстващи на определени законови критерии, включително и такива за безопасност. Това е възможно на базата на поправка  в Закона за устройство на територията, направена през м. ноември 2012 г. Стартиране на информационна кампания с детайлни инструкции за процедурите по узаконяване е една от дейностите, предвидени в проекта. Кампанията ще се проведе в 22 общини в България  с преобладаващ брой ромски жители, като се очаква  да бъдат обхванати около 11 000 роми в страната. Най-важната задача по проекта е да се осигурят обстойни правни консултации и услуги за ромските домакинства, които живеят в незаконни жилищни постройки, както и за такива, които притежават земята, на която се намират техните жилища. Очаква се около 800 домакинства да получат правна помощ и да подадат документи за узаконяване до края на проекта.