Оперативен проект на ТСА

Конкурс „Дигитална прозрачност“

Година Area / Проект Срок на проекта
2016 Capacity Building/Изграждане на капацитета Mar 2016 - Aug 2017

ТСА стартира този проект, за да насърчи неправителствените организации (НПО) да разкриват важна и навременна информация за организацията им на своите уебстраници, за  да спечелят доверието на потенциални партньори. Разкриването на информация относно ръководството, процесите и програмите на дадена организация би могло да разшири подкрепата, да засили диалога с гражданите и да доведе до по-ефективен начин на управление на ресурсите. Проектът се осъществява на конкурсен принцип, като кандидатите имат възможност да направят самооценка на уебстраниците на организациите си. Конкурсът ще се състои през лятото на 2016 г., а резултатите ще бъдат оповестени през м. октомври 2016 г. По време на тази първа година ТСА ще приема кандидатури само от своите гранто-получатели и партньори и ако проектът се окаже успешен, ще разширим обсега на кандидати. Резултатът, който се очаква въз основа на проекта е да се повиши разбирането и желанието към по-голяма прозрачност на  10 и повече кандидати. Така също проектът ще допринесе за прозрачността на 5 и повече организации в интернет пространството.