Оперативен проект на ТСА

Фонд „Одит за НПО“

Година Area / Проект Срок на проекта
2016 Capacity Building/Изграждане на капацитета Apr 2015 - Oct 2017

Целта на проекта е да се помогне финансовата устойчивост на гранто-получателите на ТСА като се повиши тяхното разбиране за важността от достоверна и изчерпателна финансова отчетност, която би засилила и общественото доверие към тях. ТСА предвижда да разработи информационни материали и да организира серия от промоционални събития, за да мотивира своите гранто-получателите и да ги обучи как да изберат одитор. Също ТСА ще направи каталог с максимален брой одитори, които специализират или показват интерес в работа с неправителствения сектор. ТСА ще предложи да покрие разходите на независимите одити в рамките на разумните граници. Всички гранто-получатели (и техните гранто-получатели), които имат повече от един грант от ТСА и искат да наемат независим одитор, могат да кандидатстват за финансиране по тази програма. Като резултат ние очакваме 5 или повече организации значително да подобрят качеството на своите годишни финансови отчети.