11-ти юни., 2017 г., гр. София, ТСА

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) има удоволствието да обяви възможност за обучение на 15 обучители по програма „Готови за разнообразие“ (Embracing Diversity) лицензирана на ТСА за територията на България от Международна асоциация „Стъпка по стъпка“ (International Step by Step Association – МАСС). Успешно завършилите Програмата обучители ще бъдат включени в разпространението на Програмата в България.

Програмата се състои от два надграждащи компонента:

  1. Готови за разнообразие – изграждане на справедливо общество чрез лична промяна – Програма за възрастни

Програмата цели да (1) повиши чувствителността на участниците към проблемите на дискриминацията и как тя се отразява върху малките деца и житейските им постижения; (2) мотивира участниците за положителна промяна в собствената им работа и в културата на институциите и същността на услугите, до които имат допир; (3) овласти цялата организация (например детска градина, при обучаване на цели педагогически екипи) да заеме активна позиция в полза на разнообразието, за да разрешава предизвикателства и да оказва по-значима подкрепа на децата, семействата и образователите им.

Обучението на обучители за този компонент е разделено на два четиридневни модула, които ще се състоят през седмиците, започващи на 25 септември и 20 ноември 2017г.

  1. Обучаваме за разнообразие – Класни дейности

Програмата цели да подкрепи образователните успехи на децата от малцинствени групи, като наблегне на включващи методи на преподаване. Програмата се разграничава от компенсаторните подходи към образованието на деца от малцинствата, защото не понижава академичните очаквания към тях; вместо това, Програмата насърчава прилагането на еднакви академични стандарти за всички деца. Обучението също така повишава чувствителността на образователите на малки деца и на семействата от мнозинството към предимствата на включването на различни етнически групи, и предлага подходи за фасилитиране на този процес.

Обучението на обучители за този компонент се състои от един четиридневен модул, който ще се състои в периода 6-9 декември 2017г.

Обученията ще се водят на английски език от екип, ръководен от Зорица Трикич, Старши програмен директор на МАСС.  Прочетете повече за МАСС тук. Прочетете повече за Програмата тук.

Как ще се реализират обучителите след приключване на обучението им?

След успешното приключване на обучението, обучителите ще бъдат включени в проекти на ТСА в сферата на ранното образование и по-специално в посока повишаване качеството на ранното образование за деца от уязвими групи. Тези проекти ще включват обучения за учители в системата на предучилищното образование, за други експерти в ранното детско развитие, както и за родители от български етнос. Проектите често ще включват предоставянето на менторска подкрепа на педагозите, за което обучителите ще бъдат допълнително подкрепени и при нужда – обучени.

ТСА ще предостави възможност за допълнително разпространение на Програмата. Обучителите ще могат да търсят възможности за провеждане на обучения и след съгласуване с ТСА сами да намират клиенти, както и да организират обучения от името на ТСА, спазвайки изискванията на лиценза за Програмата.

В бъдеще, ТСА ще включва обучителите в допълнителни възможности за квалификация и обмяна на опит, както помежду си, така и с обучители по Програмата от други страни.

Размер на подкрепата

ТСА ще покрие разходите за участие в обучението на одобрените кандидати (такса плюс хотел) на обща стойност приблизително 3,500 лева. Участниците сами ще покрият транспортните си разходи. Преди започване на обученията за обучители, ТСА ще сключи споразумения с всеки одобрен кандидат.

Процедура за подбор

Желаещите да кандидатстват за обучители лица следва да попълнят следния формуляр, както и да прикачат към него автобиографията си в срок до 21 юли. https://www.surveymonkey.com/r/embrace2017

ТСА ще състави първоначален списък с одобрени кандидати до 28 юли и ще ги покани да попълнят онлайн анкета. ТСА ще проведе срещи с одобрените на база анкети и формуляр кандидати в периода 21 август – 5 септември. Крайният срок за потвърждаване на участие в Програмата е 8 септември 2017г.

Критерии за подбор

Кандидатите ще бъдат избирани по следните критерии:

  • Свободно владеене на английски език;
  • Опит в работа с етнически малцинства, с фокус върху работа с малки деца (от раждане до втори клас);
  • Опит като обучител, особено на анти-дискриминационни, интеграционни, и интеркултурни теми;
  • Опит във взаимодействия с педагози и други експерти, работещи с деца;
  • Висше образование;
  • Желание за активно включване като обучител в последващи проекти.

Кандидатите също така ще бъдат оценявани по субективни критерии, покриващи препоръчания от МАСС личностен профил на „идеалния обучител“.

Обучители могат да станат например експерти в неправителствени организации, университетски преподаватели, експерти на свободна практика и други представители на гражданския сектор.

Кандидатите ще бъдат оценявани отделно за участие във всеки от двата компонента на Програмата. Желаещите могат да кандидатстват или само за компонент 1, или за двата компонента заедно. Вторият компонент обхваща практическата работа в класната стая с малки деца и за него опита в работа с деца и работа с педагози ще бъде по-значим критерий, отколкото за компонент 1. Първият компонент има по-широко приложение, тъй като касае личностна трансформация и промяна в институционалната култура на образователната институция. За този компонент ТСА ще даде предимство на критерии като работа с малцинства и опит като обучител.

При въпроси относно Програмата можете да се свържете с нас на konkurs(at)tsa-bulgaria.org.