* Задължителни полета


Моля, дайте конкретна информация при индентифицирането на лицата, за които твърдите, че са извършили нередности: трите имена, заемана длъжност и каква е връзката им с ТСА (напр. име на програма и т.н.)


Какво точно е извършило или е пропуснало да извърши лицето, за което съобщавате? (Напр. измама, кражба, злоупотреба, конфликт на интереси и др.)


Колко често се случваха тези нередности? Каква продължителност имаха или имат? Моля, запишете времетраенето с дати, ако е възможно.


В кой град/село? В кое разделение/клон на организацията?


Според Вас, какви са мотивите на лицето, извършило нередностите? Например, има ли то изгода и каква е тя? Ако и други лица се възползват от тези нередности, кои са тези лица и как се възползват?


Липса на контрол, заобикаляне на правилата или съглашателство с други лица ли е причината? Ако смятате, че има съглашателство, моля посочете другите заинтересовани страни, доколкото това е възможно.


Кой друг знае за инцидента? Кой може и би бил съгласен да подкрепи Вашите твърдения? Как можем да се свържем с тях?


Моля, посочете по какъв начин и къде проверяващите биха могли да намерят информация, подкрепяща Вашите твърдения. Ако разполагате с такива документи, моля приложете копия от тях. Моля, НЕ се опитвайте да се сдобиете с документи, за които не сте опълномощени да получите и до които не Ви е разрешен достъп!

Код за сигурност: captcha