Галина Топалова

Образователни възможносtи и постижения

Галина Топалова разработва подхода на ТСА за намаляване на ранното напускане на училище, завършване на средно образование и достъп до висше образование за най-бедните деца в България. В тази си роля тя прави анализи и оценка, комуникира с партньори и заинтересовани страни и създава и ръководи програми с цел да се подобрят образователните резултати на деца и младежи в неравностойно положение.

Галина Топалова работи в ТСА от 2012 г. и координира Програмата за средно образование, стартирана през 2010 г. от Фондация „Америка за България“. Преди работата си в ТСА, Галина работи три години към социалната програма на Фондация „Америка за България“, а по-рано работи като Програмен асистент на Програмата “Младежко развитие“ на Корпуса на мира в България. Била е член на борда на Програмата за стипендии ‘Ромски мемориал’ на Институт „Отворено общество“ за два мандата. Има опит в неправителствения сектор в България.

Галина има магистърска степен по Бизнес администрация от УНСС.

 


Евгения Волен

ДИРЕКТОР “РАЗВИТИЕ И УЧЕНИЕ”
РЪКОВОДИТЕЛ НА „ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ“

Евгения Волен е директор “Развитие и учение” към Тръст за социална алтернатива (ТСА). Тя отговаря за изграждане и развите на капацитета на организацията и  партньорите ни да градим доверие към сектора в общественото пространство. Програмата на Евгения цели да повиши прозрачността, отговорността и взаимността в действията на партньорите на ТСА чрез широк набор от инструменти – от собствени и изнесени обучения, до формиране на мрежи и провеждане на конкурси и развиване на отношения с други дарителски фондации. Евгения е също така и ръководител на програма „Готови за училище“ – мащабна инициатива на ТСА, насочена към достъпност на ранното образование. В тази роля тя направлява оперативното управление на проекта, проектира нови дейности съвместно с образователния екип на ТСА, представя публично проекта, организира обучения за партньорите в мрежата, и формира отношения с дарители, поддръжници, детски градини общини, и държавни институции.

Преди ТСА, Евгения е консултант по финансово отчитане, който съветва инвеститорски компании в САЩ относно покриване на техните финансови, регулаторни и инвеститорски отчетни задължения. Като старши одитор в Ню Йорк тя ръководи разработването на огромен брой случаи на вътрешен контрол и оценяване, както и финасовия одит на големи компании, предоставящи финансови услуги. Кариерата й в Ernst&Young обхваща периода от 12 години в 3 страни, измежду които е и България. Обслужвайки широк спектър от индустрии, тя ръководи и участва във финансови и вътрешни одити, разследване на измами, правно и финансово обследване (дю дилиджънс) на фирми и изготвяне на фирмени обучения.

Евгения има Магистърска степен по Публична администрация от Monterey Institute of International Studies и Баклавърска степен по Финанси и счетоводство от Нов български университет. Евгения е член на Международната асоциация на експерт счетоводителите и притежава неактивен американски лиценз за дипломиран експерт-счетоводител от щата Калифорния.

 


Искра Стойкова

Ранно детско развитие

(в отпуск по майчинство)

Искра Стойкова оказва подкрепа за разработването на подхода на ТСА към ранно образование и майчино здравеопазване за хората от най-бедните слоeве на населението на Бъглария. Нейният обсег от дейности включва контакт с местни активисти и подобни програми на други донори, както и разработване, управление, анализ и оценка на инициативи на ТСА и тяхното приложение в българския контекст на успешни модели в областта.

Преди ТСА Искра набира повече от 10 години опит в изготвянето, управлението и оценяването на програми за развитие на ромската общност, осъществяващи се в най-големия ромски квартал „Факултета” в гр. София. В периода от четири години тя отговаря за проекти, целящи достъпа и качеството на образование на ромите в предучилищна и начална степен. През следващите шест години тя управлява Програмата за развитие на ранното образование на Фондация „Здраве и социално развитие” като се фокусира върху разработването, стартирането и оценяването на интегриран модел от услуги за общността в предучилищното образование, обучения за родители, семейно планиране на подрастващи и  индивидулно разрешаване на случаи на семейства в риск.

Искра има бакалавърски степени по Бизнес администрация и Журналистика и масови комуникации от Американския университет в Благоевград и магистърска степен по Човешки права от Университета в Сараево и Университета в Болоня.


Мария Евгениева

Ранно детско развитие

Мария Евгениева отговаря за управление на проекти и извършване на оценка и анализ на инициативи, подкрепени от ТСА в областа на ранното детско развитие. Нейният обсег от дейности включва контакт с местни активисти и подобни програми на други донори със специален фокус върху подобряване на майчиното и детско здраве и повишаване родителската ангажираност и капацитет. Мария вярва, че всяко дете има право на възможно най-добър старт в живота и възможност да развие пълния си потенциал, както и че нито един детски живот не бива да бъде застрашен или изгубен.

Мария има 6-годишен опит в неправителствения сектор, свързан с програми и проекти в областта на ранното детско развитие. Преди да се присъедини към екипа на ТСА, тя е  координатор, медицински консултант и инструктор за подготовка за раждане и грижи за бебето във фондация „За майчино и детско здраве“, където обучава повече от 700 бъдещи родители по време на пренатални курсове за развиване на техните умения, нагласи и знания за осигуряване на най-благоприятна среда за опазване на здравето и насърчаване на физическото, социалното, емоционалното и познавателно развитие на децата още от преди раждането.

Мария има бакалавърска степен по Финанси от Висшето училище по застраховане и финанси – София и бакалавърска степен по Акушерство от Медицински университет – София, където завършва с пълно отличие.


Мария Методиева

Икономическо развитие и достъп до заетост

Мария Методиева отговаря за програмата „Икономическо равитие и достъп до заетост“, насочена към групи в неравностойно положение в България към ТСА. Сред задачите на Мария е да се повишат шансовете на хората от уязвимите общности за намиране на работа чрез добиване на нужни умения и опит. Нейната работа включва сформиране и поддържане на партньорски отношения с водещи фирми и оказване на подкрепа на програми, които имат за цел да увеличат работоспособността и заетостта на крайните бенефициенти. Във фокуса на директора на програмата са и проекти на местни общности, свързани с легализиране на квартали и къщи на хора в неравностойно положение.

Преди да се присъедини към ТСА Мария работи като Директор на Ромска програма на Фондация „Отворено общество” – София. Нейната експертиза включва самоуправление, развитие на гражданското общество, стратегическо планиране, интеграция на етническите малцинства, развитие на общността, обществени и частни партньорства и обществени политики, насочени към уязвими групи.

Мария има магистърска степен по Публична администрация от Нов български университет. Тя е член на Борда на Българо-американската комисия за Образователен обмeн на Комисята „Фулбрайт“, която улеснява взаимната обмяна на български и американски учени.