Мария Евгениева

Клиничен лидер – програма „заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“


Боян Димитров

Програмен координатор
Програма – „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“
Програма – „Код успех – обучение по английски език за младежи в неравностойно  положение“

Боян разпределя задълженията си като координатор на проекти по програмите „Ранно Детско Развитие“ и „Код Успех“. Задачите му включват оказване на техническа и административна подкрепа на изпълнителния екип и на ръководителите на горепосочените проекти, както и организиране, мониторинг и оценка на ежедневните дейности, координиране и създаване на местни и национални консултативни съвети и поддържане на ефективна комуникация и взаимодействие между заинтересованите страни.

Преди да се присъедини към ТСА, Боян е влагал времето си в международни проекти свързани с подпомагането на хора в неравностойно положение, както и в екологични инициативи, целящи създаването на устойчиви и независими общности.

Боян има бакалавърска степен по „Международни отношения“ с допълнителна година „Компютърни науки“ от Университета Бирмингам, Великобритания.


Петя Зейнелова

Аналитик, База данни

Петя Зейнелова отговаря за анализирането на данни събрани по програмата Заедно – Здраво бебе, Здраво бъдеще в подкрепа на семейните сестри. Това ще гарантира използването на най-добрите практики, достигането на поставените цели и оценяването на програмата. Тя ще подпомага и работата на екипа за оценка на ТСА.

Преди да се присъедини към Тръста, Петя работи шест години като учител по английски, като преподава общ и бизнес английски на ученици и възрастни. През това време тя завършва  бакалавърска степен по „Социология“ към СУ „Св. Климент Охридски“ с отличие. В университета участва в няколко изследователски проекта. Също така преподава английски на деца лишени от родителски грижи.

Петя има и Associate Degree по „Социални дейности“ от Delaware Technical and Community College, където е касиер към студентската организация „Студенти в услуга на другите“. Като част от обучението си, тя участва в две стажантски програми – първата с разследващия екип на американската aгенция за закрила на децата DFS; другата със съветника на деца загубили свои близки към Делауеър Хоспис. Тя става доброволец към летния лагер за деца загубили свои близки Camp New Hope към хосписа.

 


Альона Денякина

Програмен координатор


Евтим Евтимов

програмен координатор


Паола Пацева

Програмен координатор
сътрудник „Комуникации“


Иван Иванов

Програмен координатор


Любка Георгиева

програмен коорфинатор – „Равен шанс: достъп до средно образование“
сътрудник „Управление на грантове“

Любка Георгиева е сътрудник „Управление на грантове“ към Тръст за социална алтернатива (ТСА). Тя подпомага екипа в цялостния  процес  на администрирани и мониторинг на грантовете и оказва подкрепа в работа на ТСА в частта контрол и архивиране на грантове..

Също така Любка координира програма  „Равен шанс: достъп до средно образование“, стартирана през 2010 г. от Фондация „Америка за България“. Тя ръководи и координира администрирането на програмата в сферата на мониторинга, събирането,  обработването и сверяването на данни.

През 2014г. завършва бакалавърската си степен по Публична администрация и взема участие в RELP програмата  към Централно Европейски Университет – Будапеща. Любка има магистърска степен по Управление на човешки ресурси към  Югозападен университет „Неофит Рилски“.


Полина Вестерхофен

програмен координатор – ACTIVE CITIZENS FUND IN BULGARIA

Полина Павлова е координатор на програмата Active Citizens Fund за Тръста. Програмата се финансира от ЕИП и Норвежкия финансов механизъм и има за цел укрепването на неправителствения сектор в България, за да бъдат насърчени демокрацията, върховенството на закона, човешките права и социалната справедливост. Полина също така съдейства при координацията на програмата „Икономическо развитите и достъп до заетост“, в частност по отношение на възникнали правни въпроси. Освен това тя ще подкрепя застъпнически дейности на ТСА.

Преди да се присъедини към ТСА тя работи като доброволец в читалище в квартал Факултета. Професионалният ѝ опит включва четири години работа като научен сътрудник в Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law. Тя сътрудничи при разработването на редица правни студии, изготвени по поръчка на Европейската Комисия, предимно в ролята на национален докладващ за България. Полина има завършен стаж в Съда на Европейския Съюз към кабинета на AG Pedro Cruz Villalón.

Полина има диплома по право от Университета Хайделберг (Германия).


Калинка Василева

Ръководител проект – „Код успех – обучение по английски език за младежи в неравностойно  положение“

Калинка Василева работи в ТСА от откриването на фондациата в админстративния отдел, а към момента е ръководител на проект „Код успех – обучение по английски език за младежи в неравностойно положение“, който е разработен от ТСА и се изпълнява заедно с партньорски организации и институции. Освен за управлението по проекта, Калинка отговаря за неговото изпълнение като следи за покриване на предварително заложените цели и индикатори.

 Преди да се присъедини към ТСА, Калинка е асистент по Общ английски към Нов български университет (НБУ) в София, където преподава английски език като чужд език на студенти и курсисти. В периода от 2002 до 2007 година тя е Изпълнителен директор на Фондация „Равен достъп”, където координира НПО-та в техните усилия да реализират програмата за Десегрегация на ромските деца като осъществява и мониторинг на програмата. Като резултат от кампаниите, които тя инициира, държавата приема Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Калинка изнася огромен брой лекции и речи на международни и национални форуми по въпроси, свързани с интеграцията на ромите.

Калинка има магистърска степен по Политически мениджмънт от Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, завършила е магистърска програма по Лингводидактика към Нов български университет (НБУ) и баклавърска степен по Приложна лингвистика от НБУ и е. Калинка е участвала в значителен брой тренинги по човешки права и застъпничество.


Невена Ценева

офис мениджър

Невена Ценева е Офис мениджър на Тръст за социална алтернатива. Нейна отговорност са организацията и контрола на всички административни дейности в офиса. Предишният й опит включва подобни позиции в Българо-американската кредитна банка, Международната банка за търговия и развитие, както и във фармацевтичната компания „Бристол Майърс Скиб”. Тя е завършила Института по международен туризъм.


Такухи Елмокян

Финансов анализатор

Такухи Елмокян се присъедини към ТСА на позиция Финансов анализатор. Тя сътрудничи на Финансовия директор в изпълнението на подробни анализи на бюджетите по проекти и прави оценки на текущите разходи. Тя има значителен опит в областите на  финансово и проектно управление, бюджетиране и планиране, финансови и бизнес анализи.

Предишният й опит включва финансови позиции в одиторски и консултантски компании като КПМГ България, НПО-та и други бизнес компании. Такухи има магистърска степен по бизнес администрация от Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh, както и диплома по счетоводство и финанси от Association of Chartered Certified Accountants.