Кристина Боева

Експерт „Мониторинг и контрол“

Кристина Боева е директор „Мониторинг и контрол“ към Тръст за социална алтернатива. Тя работи по вътрешния контрол, вътрешен мониторинг и външно отчитане и осигурява регулаторен контрол и етика в организацията. Също така тя ръководи мониторинга на дейностите и изразходването на средства на организации получили грантове, както и управлението на комуникациите на ТСА с регулаторните органи. Кристина има основна роля в процеса на анализ на риска на получените проектни предложения, както и при определяне съответните процедури за мониторинг.

Преди да се присъедини към екипа на ТСА, Кристина работи повече от две години, като юрисконсулт в „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност), като част от юридическия екип на синдиците. Юридическият й опит включва още консултиране на дружества, занимаващи се със строителство, транспорт, финанси и търговия. Кристина има Магистърска степен по Право към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.


Карина Балтова

Експерт „Анализ и оценка“

Карина Балтова оказва подкрепа за оценка на въздействието и изследователската дейност на Тръст за социална алтернатива с цел изпробване и реализиране на иновативни и други подходи и практики с доказани резултати. Тя съдейства за застъпническата дейност на ТСА с цел заимстване и разпространяване на най-добрите практики и публични политики в ранното детско образование, образование, жилищно устройство и икономическа независимост.

Преди да постъпи в ТСА, Карина е била младши изследовател към над-партийната организация с идеална цел Urban Institute във Вашингтон. В продължение на седем години тя работи по проучване въздействието на социалните политики на САЩ, свързани с подобряване благосъстоянието на семейства и деца в неравностойно положение и малцинствата. Нейната изследователска работа обхваща широк обсег от социални и икономически въпроси и техните пресечни точки: образование, имиграция, социални и здравни услуги.  Професионалният опит на Карина включва още провеждане на икономически и финансов анализ за консултантска фирма, както и преподаване на английски език на новопристигнали имигранти в Америка на доброволни начала.

Тя има магистърска степен по Обществени политики и дейности от Georgetown University и бакалавърска степен по Икономика от Haverford College, САЩ