Увод

Организационните ценности и високите стандарти на професионално поведение са от изключително значение за фондация „Тръст за социална алтернатива“ (Тръста) и затова те са в основата на нашата мисия. Успехът на Тръста е свързан с доверието към нас както от страна на партньорите и поддръжниците ни, така и на широката общественост. Именно за да запазим това доверие, членовете на Тръста (директори, служители и доброволци) приеха основни принципи и организационни ценности, както и Етичен кодекс, които да напътстват нашата работа. 

Организационни ценности

Всеки от членовете  на Тръста:

 • Работи почтено и с висока степен на професионализъм
 • Работи в дух на сътрудничество и проявява уважение към другите
 • Непрекъснато се стреми към нови познания и личностно развитие

Стандарти на професионално поведение

С цел да осигури почтеност и справедливост в работата, Тръстът прие Етичен кодекс, който определя стандартите за професионално поведение. Основните принципи, от които се ръководим, са:

Професионализъм

Всеки от членовете на Тръста е длъжен да се държи по етичен и професионален начин.

Членовете на Тръста, техните семейства, гранто-получателите на Тръста, както и трети страни по договори с Тръста, са длъжни да спазват  всички приложими закони на Република България, както и законите на всички други страни, в които оперират, в съответствие с най-високите етични принципи на работа.

Всеки от членовете на Тръста зачита поверителността на информацията, до която има достъп. Това означава, че членовете на Тръста няма да разгласяват, разкриват, предоставят другиму, или разпространяват поверителна информация (както този термин е дефиниран в Етичния кодекс).

Избягване конфликти на интереси

С цел да се поддържат най-високи стандарти на професионализъм, всеки от членовете на Тръста спазва строги правила за избягване на следните конфликти на интереси.

 • Политически партии:
  • Тръстът не предоставя финансиране и не встъпва в партньорски отношения с политически партии. Членовете на Тръста могат да имат лични политически предпочитания и ангажираност, само в лично качество и без да замесват името на Тръста. Членове на Тръста, които възнамеряват да издигнат лични кандидатури на политическо ниво, преди това трябва да напуснат заеманата от тях длъжност в Тръста.
 •  Семейство:
  • Роднини на членове на Тръста не могат да заемат платени длъжности или ръководни позиции в Тръста.
 • Неплатен труд:
  • Членовете на Тръста не могат да извършват доброволчески дейности за гранто-получатели или бенефициенти на Тръста и са длъжни да информират Тръста преди да започнат доброволчески дейности за донори на Тръста.

Сътрудничество и/или партньорство между Тръста и изброените по-долу категории лица и организации може да има единствено и само след одобрение на Управителния съвет (УС). В тези случаи е необходимо УС да одобри предложението с 2/3 мнозинство, а директорът, който е в положение на конфликт на интереси, се въздържа от гласуване.

 1. Роднини, близки и важни доставчици на услуги (както тези термини са дефинирани в Етичния кодекс);
 2. Бивши директори и ръководни служители на Тръста, за период от 2 (две) години след оттеглянето им от Тръста;
 3. Бизнес интереси на членове на Тръста и на техни роднини, както и на бивши директори и ръководни служители (последните две категории лица – за период от 2 (две) години след оттеглянето им от Тръста);
 4. Организации и лица, които финансират или са финансирали Тръста през тригодишния период преди датата на гласуването.

Въздържане от приемане на подаръци и/или покани за развлечения

С цел да се гарантира обективност в процеса на вземане на решения, Тръстът прие следните правила относно приемането на подаръци и покани за развлечения:

 • Никой от членовете на Тръста не може да приема подаръци, покани за развлечения или други услуги и предмети, надвишаващи номинална стойност, или пари в какъвто и да е размер от организации, които са в партньорски отношения с  Тръста или търсят такива, или са в процес на кандидатстване за финансова подкрепа от Тръста.
 • Никой от членовете на Тръста не може да организира прекомерни или разточителни развлечения за страни, които са в партньорски отношения с  Тръста или се стремят към такива, или са в процес на кандидатстване за финансова подкрепа от Тръста.

Спазване на етичните норми на Тръста

Членовете на Тръста са длъжни да уведомят Тръста за всяка съществуваща или потенциална ситуация на конфликт на интереси веднага щом тя им стане известна.  Грантополучателите и основните доставчици на услуги на Тръста също трябва да уведомят Тръста за всеки потенциален конфликт на интереси.

С цел да се гарантира спазването на тези условия, служителите на Тръста са длъжни ежегодно да декларират писмено липсата на конфликт на интереси. Гранто-получателите също са задължени да подписват декларация за липса на конфликт на интереси при подписване на договора за грант, както и доставчиците на услуги на Тръста – при подписване на договор за предоставяне на услуги.

Необходимост от уведомяване

Когато членове Тръста, гранто-получатели, основни доставчици на услуги или финансиращи организации се колебаят дали дадено тяхно поведение е незаконно или непристойно, или би могло да бъде причина за конфликт на интереси, или да остави впечатление за такова, то същите следва да се консултират с директор „Мониторинг и контрол” на Тръста на адрес compliance@tsa-bulgaria.org.

Допълнителна информация с контакти е налична в Етичен кодекс на Тръста.

Сигнал за нарушения

Ако членове на Тръста, гранто-получатели, основни доставчици на услуги или финансиращи организации имат етични притеснения, свързани с възможни нарушения на Етичните принципи на Тръста, на закони или наредби, както и в случай на възможни нередности в отчитането и контрола, на измами или други корпоративни нарушения, то същите следва незабавно да информират директор „Мониторинг и контрол” на Тръста. Инструкции за това са предоставени в раздел „Подаване на сигнал за нередности”.


Етичен кодекс

Политика за закрила на детето на Тръст за социална алтернатива

Политика за поверителност