„You must be the change you wish to see in the world“, Mohandas Gandhi

Тръст за социална алтернатива е организация с идеална цел. Нашата мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.

Ние подкрепяме програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България. Нашият специален фокус е върху  ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в нищета. За да постигнем това, осигуряваме подкрепа в три основни направления:

  • Ранно детско развитие с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина.
  • Образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици, завършващи средно образование.
  • Достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.

Изграждане капацитета на местни организации, като финансова отчетност и проследяване осъществяването на проектите въз основа на събиране на информация в база данни, е също от значение за нас