28-ми юни., 2017 г., гр. София, ТСА

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява отпускането на две годишни стипендии за участие в Националната програма „Управленски умения” за учебнатa 2017/2018 година на Българското училище за политика “Димитър Паница”.

I. Стипендиите са в размер на таксата за обучение в Националната програма „Управленски умения” – 1800 лв.

II. Стипендии могат да получат участници в програмата от гражданската квота, които отговарят на следните условия:

  1. заемат водещи позиции в гражданската организация и/или сектора, които представляват;
  2. имат минимум 5 (пет) години професионален опит (трудов стаж) и представляват организации с обществен авторитет и влияние в областта и в региона, в които работят;
  3. работят за подобряване на образователните и житейски постижения на лица от уязвими общности, с фокус върху ромите, в едно от следните направления: ранно детско развитие, образователни успехи, жилищна сигурност и създаване на условия за работа;
  4. доказват ангажимента си към изграждане на местни и национални политики за подобряване възможностите пред и постиженията на уязвими общности на национално и местно ниво чрез застъпничество и лобиране за законодателни промени или промени в подходи на местната власт, или чрез авторски публикации в медиите;
  5. показали са високи резултати на входните тестове и интервюто за прием в програмата;
  6. не са членове на политически партии;
  7. не представляват търговски дружества, бизнес организации и/или клонове и представителства на чуждестранни фирми и чуждестранни и международни организации;
  8. не получават финансиране от друга организация за участието си в програмата;

Стипендиантите се определят от тричленна комисия в състав: изпълнителен директор на Българското училище за политика „Димитър Паница”, финансов директор и програмен координатор, в съгласуваност с фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Кандидатите могат да подават документите си директно към Българското училище за политика “Димитър Паница” на следния линк: http://www.schoolofpolitics.org/index.php/programs/nacionalna-programa/kandidatstvane