Юридически съветник, Програма за икономическо развитие и трудова заетост

Описание на позицията

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ търси висококвалифициран и мотивиран кандидат за позицията  „Юридически съветник“ по проект, свързан с регулация на обособени квартали в гр. Дупница и Пещера. От юридическия съветник се очаква да има умения за работа в екип, както и да изпълнява и поема отговорност за възложени задачи самостоятелно; задължително е да може да върши работа в кратки срокове и да спазва крайни срокове. Позицията е с непълно работно време, с очаквана продължителност на заетостта до 2 години.

Отговорности

От юридическия съветник се очаква:

 • да изготвя подробни становища и предоставя стратегически насоки относно регулационни планове както и потенциал за тяхното разработване; това включва актуализация на съществуващи такива и планове за градско развитие на обособените квартали в Дупница и Пещера;
 • редовно да комуникира и участва в срещи със съответните представители на местните общински администрации в процеса на изготвяне на регулационните планове;
 • да проведе и представи обобщено изследване върху конкретни правни въпроси, свързани с подробния устройствен план на двете селища в Дупница и Пещера;
 • да работи в тясно сътрудничество с главния архитект, за да се изготви предложение за законодателни и/или регулаторни изменения с цел постигане на заложените резултати по проекта;
 • да предостави консултации и правна помощ в процеса на възлагане на обществени поръчки при изпълнението на проекта в Дупница и Пещера;
 • да окаже съдействие и изготви проекти на споразумения с местните власти в Дупница и Пещера;
 • да предостави нужната по проекта помощ,  за да се постигнат целите на проекта.

Изисквания към кандидата

Юридическият съветник следва да има достатъчно опит и познание на националното и/или международно законодателство и практика, свързана с териториалното развитие на обособени територии с преобладаващо население в икономически неравностойно положение и да притежава следните квалификации: висше образование със специалност „Право“, или подходяща степен на образование или съответната професионална квалификация.

Опит

 • Минимум 5 години опит в процесуално представителство на клиенти по казуси, свързани с имоти;
 • Много добри изследователски и аналитични умения;
 • Отлични комуникативни умения и писмена грамотност.

 

Компетенции

 • Задълбочено познание на националното законодателство в областта на териториалното и градско развитие, както и на централната и местни публични администрации, финансиране и децентрализация, свързани с градското планиране на национално и местни ниво;
 • Задълбочено познание на националното законодателство, свързано с нормативните актове и процедури за териториално устройство;
 • Задълбочено познание на планове за градско разватие на територии с преобладаващо население в неравностойно положение на национално и международно ниво;
 • Отлична компютърна грамотност – познание на Майкрософт офис и неговите приложения.

Други

 • Възможност и желание за чести пътувания до Дупница и Пещера
 • Отлични умения за ясно и убедително общуване с хора, извън сферата на дейност;
 • Почтителен и аналитичен подход към общността-бенефициент, открито и компетентно мислене;   
 • Креативност и гъвкавост, умения за работа в екип и изпълнение на самостоятелни задачи;
 • Безспорна етика и почтеност.
 • Кандидатите следва да представят автобиография и мотивационно писмо до 20 юни, 2014г. на електронен адрес: MMetodieva@tsa-bulgaria.org