23-ти август, 2016 г. , гр. София, ТСА

Конкурс на ТСА за изработване на типови архитектурни проекти на еднофамилни жилищни сгради в кв. Луковица, гр. Пещера

Във връзка с изпълнение на проект „Регулация и законно застрояване на квартали с преобладаващо ромско население в гр. Дупница и гр. Пещера”, Фондация „Тръст за социална алтернатива”, избира проектант за изработване на типови проекти на еднофамилни жилищни сгради в предстоящото разширение на кв. Луковица в гр. Пещера.

Очакваме Вашите проекти лично или чрез куриер на адрес бул.  „Патриарх Евтимий” 64, гр. София 1000.

Срок за предаване на офертата: 17.30 ч. на 20.09.2016 г.


Проект „Регулация и законно застрояване на квартали с преобладаващо ромско население в гр. Дупница и гр. Пещера“

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) е неправителствена организация с мисия, свързана с подобряване образованието и трудовата заетост на всички нива на хората в неравностойно положение. В България безработицата има високи нива, а образованието сред бедните, особено сред ромите, е изключително ниско. Във връзка с това, ТСА подкрепя инициативи, чийто резултати са измерими и са в областта на ранното детско развитие, образованието,  трудовата заетост и осигуряване на икономическа независимост на бедните в страната.

Липсата на регулацията и законно застрояване на квартали, в които живеят общности в икономическо неравностойно положение, е един от проблемите, който екипът на ТСА адресира. За целта ТСА разработи и осъществява подходи за подобряване жилищното устройство и придобиване на законен статут на обитаваните постройки от живеещите в тях, което значително ще допринесе за това да се прекъсне цикълът на бедността. Кварталите, в които живеят повече от половината от ромите в страната не са включени в регулационните планове на населените места, въпреки че съществуват от дълги години. Този факт не само че ограничава правото на собственост, но и създава предпоставки за нисък здравен статус, липса на сигурност и постоянна заетост. В резултат на това бедността и изолацията на хората, живеещи в тях, се изострят и задълбочават.

Според ТСА, за да се преодолее и разреши проблемът с жилищното устройство на ромите е важно да се отразяват местните нужди на общностите и условията за законност, гарантирани от българското законодателство.  Преди всичко е редно въпросните квартали да се регулират като жилищни зони, след което да се даде възможност на живущите в тях да узаконят жилищата, които обитават от дълги години. Задачите които ТСА си поставя с разработването на този проект са да се изпробват подходи, базирани на местните нужди; да се изработят подробно устройствени планове, с подкрепата на местната администрация и да се подпомогне процеса на придобиване на собственост и достъп до публични услуги чрез развитие на общността и осигуряване на подкрепа за местната общинска власт.


Подходи на ТСА за разрешаване жилищния проблем на ромите

1.  Закупуване на земя, която е общинска собственост, регулиране, законно застрояване и придобиване на статут на търпимост на съществуващи постройки и продажба на местни жители

Квартал Луковица се намира в югоизточната част на град Пещера като в него живеят около 4500 роми. Жителите на квартала имат достъп до канализация, водоснабдяване и електричество и повече от половината от улиците са асфалтирани. Кварталът е разделен на две части, като новата част е 31 дка. Общината има намерения да добави новата част към подробно устройствения план на квартала. За да се случи това надлежно, ТСА закупи новата част, като планира да изработи и представи за одобрение подробно устройствен план на този парцел, за да се създадат предпоставки за законно изграждане на жилищни постройки.

2.  Консултации на семейства, живеещи в незаконни постройки, относно процедура за получаване на статут на търпимост на  сградите и стартиране на процедура за разработване на подробно устройствен план

Квартал „Каваклия“ е изолирано населено място в град Дупница, разположено до магистралата, която го разделя от града. Той няма подробно устройствен план, земята е със земеделско предназначение, част от нея е притежание на общината, а друга част е частна собственост.

Проектът в кв. Каваклия се осъществява от началото на 2015 г. Подходът включва обхождане на къщи в квартала и сравняване тяхното отразяване на кадастралната карта на града. На местните жители се осигуряват консултации от юристи и архитекти за проучване статута на собственост и получаване на удостоверение за търпимост на изградени жилищни постройки. В допълнение към това ТСА работи в тясно сътрудничество с община Дупница по уточняване обхвата на регулационен план за местността.

Насоки за кандидатстване в конкурс за изработване на типови архитектурни проекти

I.       ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТИПОВИ АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ НА ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В КВ. ЛУКОВИЦА, ГР. ПЕЩЕРА

Във връзка с изпълнение на проект „Регулация и законно застрояване на квартали с преобладаващо ромско население в гр. Дупница и гр. Пещера”, Фондация „Тръст за социална алтернатива”, наричана по-долу Възложител, избира проектант за изработване на типови проекти на еднофамилни жилищни сгради в предстоящото разширение на кв. Луковица в гр. Пещера. Предвиденото в него застрояване е за жилищни нужди, нискоетажно, свързано в два имота (къщи-близнаци).

Изискванията на възложителя към типовите проектите включват разработване на идеи за два типа жилищни сгради:

 • Тип А – със застроена площ 45-55 кв. м ;
 • Тип Б – със застроена площ 90-100 кв. м

Жилищата в тях следва да включват всички нормативно необходими елементи и помещения и да осигуряват качествена среда за обитаващите ги.

Всеки от двата типа сгради е необходимо да бъде онагледен с:

 • Разпределения на всички нива;
 • Поне две фасади;
 • Поне една цветна перспектива, показваща външния вид на сградата;
 • По преценка на изпълнителя може да бъдат представени допълнителни онагледяващи материали.

Разработените типови проекти да бъдат придружени със следната информация:

 • Застроена площ;
 • Разгъната застроена площ;
 • Заложени материали;
 • Приблизителна стойност за изграждане.

Необходимо е изработените типови проекти да предоставят възможност сградите в тях да бъдат многократно възпроизвеждани в терена, предвиден за разширение на кв. Луковица.

Проектите следва да бъдат съобразени с традициите на местната общност в изграждане на средата за обитаване, с очакванията и нуждите на бъдещите собственици и обитатели на новопроектираните сгради,  както и със съвременните изисквания към качеството, комфорта и сигурността на жилищата. Проектите следва да съответстват на действащата към момента нормативна рамка на жилищното строителство в България.

С предаването на типовите проекти, проектантът прехвърля на Възложителя авторските права върху тях, вкл. правото на възпроизвеждане и разпространение на онагледяващите ги материали.

II.    ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

За изготвяне на идеен типов проект на еднофамилна жилищна сграда се изисква проектантът/изпълнител да представи:

 • Диплом за завършена бакалавърска степен по архитектура.
 • Автобиография на водещия проектант
 • Портфолио
 • Референции
III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

Офертата  трябва да съдържа:

 1. Челна страница с административни сведения за участника – наименование, вид, представляващо лице, адрес за кореспонденция и контакти;
 2. Съдържание на офертата, съответстващо на номерацията на приложените документи;
 3. За юридически лица – Копие от документа за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.

За физически лица – копие на документ за самоличност;

В случай на подаване на оферта от обединение /консорциум, което не е юридическо лице – документ (договор или споразумение) в оригинал, подписан от лицата, включени в обединението, в който е посочено представляващото лице/лица. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

 • Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;
 • Лицето, определено за представляващо обединението/консорциума, е упълномощено и се задължава да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума;
 • Лицето, представляващо обединението/консорциума е упълномощено да представи офертата и да сключи договор с възложителя от името и за сметка на обединението;
 • Срокът на учредяване на обединението/консорциума е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;
 • Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата;
 • Дейностите и задачите по изпълнение на поръчката са ясно разпределени между членовете на обединението/консорциума.
 1. Декларация, съдържаща списък на изпълнени от участника договори със сходен предмет
 2. Поне една препоръка от Възложител за изпълнението на договорите описани в т. 4;
 3. Декларация за срок на валидност на офертата поне 2 календарни месеца;
 4. Ценова оферта с посочен срок за изпълнение. В ценовата оферта да се посочат обща стойност за изпълнение на целия проект и стойности за изпълнение на отделните фази и на частите в тях;
 5. Съдържанието на офертата се представя в запечатан плик, върху който са посочени:
 • предмет на офертата;
 • наименование на участника и пълен адрес  за кореспонденция.

 

IV.  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Представените оферти ще се оценяват по следните критерии:

 • Предложена цена;
 • Техническо предложение, опит на изпълнителя
 • Срок на изпълнение.

До 20 работни дни след крайния срок за представяне на оферти, всички кандидатствали за изпълнител ще бъдат уведомени на подадените от тях контакти за резултатите от оценката на предложенията им.

На избрания за изпълнител ще бъде предложено да сключи договор за изпълнение, сключен по реда и при условията на Закона за задълженията и договорите. В случай че до 20 работни дни след получаване на поканата за сключване на договор  такъв не бъде подписан от двете страни, Възложителят има право по собствено усмотрение да покани следващия в класирането или да проведе нова процедура.

Възложителят има правото да прекрати настоящата процедура по всяко време. Получаването и оценяването на оферти не го задължава да сключи договор за изпълнение.