1-ви юни, 2016 г., гр. София

Конкурс за успешни и иновативни практики  в сферата на заетостта сред икономически уязвими общности

 

ТСА кани неправителствени организации и фирми да представят концепции за успешни и иновативни практики в сферата на заетостта сред икономически уязвими общности, с фокус върху ромите. Поканата е за финансиране на проекти на обща стойност до 300 000 лева.

Максималният процент на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 100%.

Концепциите се подават само по електронен път чрез използване на следния линк: http://svy.mk/1WYnvIQ . За да видите как изглежда формулярът, моля натиснете тук.

Краен срок за представяне на концепциите: 20 юни 2016г., 17:00 часа местно време

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) е организация с идеална цел. Нашата мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.

Ние подкрепяме програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България. Нашият специален фокус е върху  ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в нищета. За да постигнем това, осигуряваме подкрепа в три основни направления:

 • Ранно детско развитие с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина.
 • Образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици, завършващи средно образование.
 • Достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.

Изграждане капацитета на местни организации, като финансова отчетност и проследяване осъществяването на проектите въз основа на събиране на информация в база данни, е също от значение за нас.

Цел на конкурса

Конкурсът цели да подкрепи инициативи, които предоставят възможности на семейства от икономически уязвими общности, с фокус върху ромите да се сдобият с умения и трудова заетост, които водят до икономическа независимост.

Целева група          

Представители на икономически уязвими общности, с фокус върху ромите

Очаквани резултати

 • Свързване на бенефициенти с потенциални работодатели, с цел професионална реализация
 • Свързване на бенефициенти с работодатели, с цел стажуване и/или практика и придобиване на трудови умения, включително практики на дуално обучение
 • Създаване на възможности за стаж и практика чрез разработване на подходящи и целенасочени програми за обучение

 

Бюджет

Поканата е за финансиране на проекти на обща стойност до 300 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП), предоставена за един проект е 85 000 лева. Максималният процент на безвъзмездната финансова помощ е до 100%. На основание техническа оценка и оценка на качеството на проекта, ТСА си запазва правото да намали стойността на поисканата БФП на база отправена препоръка от страна на Комисията за подбор на даден проект, ако разходите са нерелевантни, необосновани или прекомерно завишени.

 

Продължителност на проектните дейности    

До м. септември 2017 г.

Допустими кандидати

 • Неправителствени организации
 • Фирми

Допустими партньори

 • Неправителствени организации
 • Фирми
 • Образователни институции
 • Училища и университети
 • Общини

Списък с допустими дейности по проектите

(списъкът не е изчерпателен)

–  Свързване с работодатели

–  Повишаване работоспособността

–  Професионално образование и обучение

 • Проекти, за сътрудничество между бизнеса, училища и/или университети, имащи за цел:
  • Да подобрят работоспособността (обучения, свързани със задълженията на конкретно работно място)
  • Да реализират свързване на хора, търсещи работа, с работодатели
  • Да разработят и приложат програми за професионално образование и обучение
 • Проекти за партньорства по програми за стаж
  • Сътрудничество между компании, търговски камари, бизнес клубове и държавни структури, целящи да създадат условия за осъществяване на програми за стаж според нуждите на бизнеса в региона. 
 • Създаване на добри практики за професионално образование и обучение, включващо:
  • Реализиране на професионални курсове и обучения от компании
  • Промотиране на професионалното образование и обучение сред икономически уязвимите общности, с фокус върху ромите
 • Сътрудничества между училища и бизнеса, създаващи условия за дуално обучение и трудова заетост на хора от икономически уязвими общности, с фокус върху ромите:
  • Сътрудничество между бизнеси, търговски камари и училища, които реализират програми за дуално обучение
  • Разработване в сътрудничество с бизнес и образователни институции на програми за дуално образование и осигуряване на достъп до заетост

Допустими индикатори

 • Повишен брой представители на икономически уязвими общности, с фокус върху ромите преминали през курсове за професионално образование
 • Повишен брой лица от икономически уязвими общности, с фокус върху ромите, наети на стаж
 • Повишен брой представители на икономически уязвими общности, с фокус върху ромите с осигурена трудова заетост
 • Повишен брой лица от икономически уязвими общности, с фокус върху ромите, наети на работа чрез дуално обучение
 • Повишаване процента на наетите лица чрез реализацията на публично-частни партньорства

Начин на кандидатстване

Кандидатите следва да предоставят:

 1. Формуляр за концепция на проект, попълнен на български език на следния линк: http://svy.mk/1WYnvIQ (моля, запознайте се с формуляра в pdf формат тук преди да активирате неговата електронна версия)
 2. Срок за подаване на концепция: 20 юни 2016г.

Оценяване и подбор на проектните предложения:

Концепциите ще бъдат проверявани и оценявани за съответствие с:

 • Административни критерии
 • Критерии за допустимост
 • Критерии за качество

Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите на уеб-страница на ТСА след приключване на процедурата по оценяване най-късно до 4 юли 2016. Одобрените кандидати ще бъдат поканени да развият и подадат проектни предложения на база концепция и препоръки от ТСА с краен срок 4 август 2016 г., 17:00 часа местно време.

Одобряването на концепцията не гарантира одобряване на проектното предложение!

Процедура за подбор на концепции включва:

1. Оценка според административните критерии и критериите за допустимост

2. Оценка на качеството

3. Подбор на класираните концепции

4. Уведомяване относно решението

5. Покана на одобрените кандидати да подадат проектни предложения на база концепция и препоръки от ТСА.

За технически въпроси можете да се свържете с нас на inquiries(at)tsabulgaria.org със заглавие „Конкурс за финансиране на иновативни практики“.