6-ти юни, 2016 София

Конкурс за дигитална прозрачност 2016 година

на неправителствени организации, работещи в сферата на действие на ТСА. Конкурсът цели да повиши общественото доверие към неправителствения сектор чрез споделяне на информация в интернет относно устройството, ценностите, мисията и резултатите от дейността на неправителствените организации.

Награден фонд

Конкурсът се провежда в две категории: „най-висок резултат“ и „най-голяма промяна“. Организацията с най-доброто постижение във всяка от двете категории ще получи безвъзмездно дарение от ТСА на стойност 2,000 лева. В допълнение, едно поощрително дарение на стойност 500 лева може да бъде отредено по преценка на журито, което е в състав: Ивайло Христов, Делойт България; Борис Колев, CSR България; Илияна Николова, Фондация „Работилница за граждански инициативи“; Павлета Алексиева, Български център за нестопанско право; и Емилия Карадочева, член на УС на ТСА.

Условия за кандидатстване

В Конкурс за дигитална прозрачност 2016 година могат да участват всички неправителствени организации, които някога са били поканени да подадат пълен формуляр за кандидатстване към ТСА и чиито грантове не са били преждевременно прекратявани от страна на ТСА. Концепцията не представлява формуляр за кандидатстване. В конкурса могат да участват и организации-подизпълнители на грантополучатели на ТСА. В конкурса не могат да участват общини, детски градини, и училища. В конкурса могат да участват читалища. Всяка организация може да кандидатства и в двете категории на конкурса.

Начин и срок за кандидатстване

Желаещите да участват в конкурса организации следва да подадат попълнени формуляр за кандидатстване и въпросник за самооценка на интернет страницата им (приложени), като представят доказателство за всяка начислена точка (линк към съответната интернет страница). Желаещите да кандидатстват в категория „най-голяма промяна“ следва също така да подадат въпросник за самооценка, попълнен преди извършването на съответните промени в интернет. Крайният срок за получаване на попълнените формуляри на konkurs(at)tsa-bulgaria.org е 31 август 2016 година.

Критерии за оценка и обявяване на резултатите

Информацията от въпросника за самооценка следва да се намира на едно място в интернет, независимо от използваната платформа/домейн. Журито ще оцени кандидатите по съдържание, а не по външен вид на интернет страниците. Независимото жури взима крайното решение за начислените точки и класацията на кандидатите, водейки се от приложените пояснения на критериите за оценка. На 30 септември 2016 година ТСА ще обяви списък на всички допуснати до разглеждане от журито кандидатури. Победителите ще бъдат обявени на церемония по награждаване на 13 октомври 2016 година.


Формуляр за кандидатстване

Въпросник за самооценка

ПОЯСНЕНИЯ НА КРИТЕРИИТЕ НА КОНКУРС ЗА ДИГИТАЛНА ПРОЗРАЧНОСТ