1-ви март, 2018 г., гр. София, ТСА:

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно намерение: Промяна предназначението на  ПИ 56277.3.1296 нива – 30.982 дка  за жилищно застрояване . Новообразувания квартал ще предложи 81 самостоятелни УПИ за жилищно застрояване и ще стане част от регулацията на гр. Пещера. ПИ  56277.3.1296 граничи с кв. “Луковица“ в гр. Пещера, база на „БИОВЕТ“ път свързващ базата на „БИОВЕТ“ с гр. Пещера и Ж.П. линия. Инвестиционното предложение е във връзка с изпълнение на проект „Регулация и узаконяване на квартали с преобладаващо ромско население в гр. Дупница и гр. Пещера”.

За това инвестиционно предложение е разработена подробна информация по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС. Информацията е на разположение в офиса на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ на адреса, посочен по-долу. Писмени мнения и възражения се приемат от „Тръст за социална алтернатива“ както и в РИОСВ, гр. Пазарджик 4400, П.К. 220, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет. 4, е-mail: riewpz@riewpz.org, в рамките на 14 дни.

За контакти:

Фондация „Тръст за социална алтернатива“, гр. София 1000, район Средец, бул. “Патриарх Евтимий“ 64, тел. +359 2 424 6680, факс: +359 2 348 9251, е-mail: info@tsa-bulgaria.org

Лице за контакти: Полина Павлова