КОНКУРС ЗА КОНЦЕПЦИИ

ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТСА кани неправителствени организации да представят концепции за добри практики в ранното детско развитие и училищно образование. Поканата е за финансиране на проекти на обща стойност до 600 000 лева, както следва:

 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна за един проект:  от 25 000 до 80 000 лева.
 • Максималният процент на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 100%.

Концепциите се подават по електронен път на inquiries@tsa-bulgaria.org със заглавие „Конкурс за финансиране на добри практики“.

Краен срок за представяне на концепциите: 12 юни 2015 г., 17:00 часа местно време.

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) е организация с идеална цел. Нашата мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.

Ние подкрепяме програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България. Нашият специален фокус е върху  ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в нищета. За да постигнем това, осигуряваме подкрепа в три основни направления:

 • Ранно детско развитие с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина.
 • Образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици, завършващи средно образование.
 • Достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.

Изграждане капацитета на местни организации, като финансова отчетност и проследяване осъществяването на проектите въз основа на събиране на информация в база данни, е също от значение за нас.


Цели на конкурса

Да се подкрепи развитието и приложението на добри практики, доказали своята ефективност в областта на ранното детско развитие и училищното образование. Насърчава се кандидатстването с интегрирани проекти, обединяващи дейности и в двете области на подкрепа.

Целеви групи:

 • Деца от уязвими общности от 0-6г.
 • Бременни и родители на деца от уязвими общности от 0-6г.
 • Деца и младежи от уязвими общности от 7-21г.

Индикатори:

 • Подобрено семейно планиране
 • Повишен брой жени, които започват да проследяват бременността си преди края на първия  триместър и провеждат поне 4 посещения при акушер-гинеколог
 • Увеличен брой бременни жени в риск от недохранване, които получават услуги за здравословно хранене
 • Увеличен брой деца 0-3г. в риск от недохранване, които получават услуги за здравословно хранене
 • Подобрени родителски нагласи, умения и поведение на родители на деца 0-6г.
 • Подобрена система за ранна идентификация на деца от 0-3г. с увреждания или забавено развитие в ромската общност
 • Повишен брой деца от 3-6г. записани в качествени услуги за предучилищно образование
 • Повишен брой деца и младежи от 7-18г. с подобрен достъп до качествено образование
 • Повишен брой деца и младежи от 7-18г., необхванати или отпаднали от образователната система, които са в подходяща форма на обучение.
 • Повишен брой или процент ученици от 1-12 клас със завършена степен на образование
 • Повишен брой или процент ученици от 1-12 клас с подобрени учебни резултати (присъствие, успех, прием в гимназия след 7 клас, т.н.)
 • Повишен брой или процент младежи от 12-18г., подкрепени в избора им на академично и кариерно развитие
 • Повишен брой или процент младежи от 12-18г., подкрепени в лидерски, доброволчески, и граждански инициативи
 • Повишен брой или процент младежи от 18-21г., продължили образованието си във ВУЗ

Финансови параметри:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за 1 проект   25 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за 1 проект   80 000 лева

Размер на БФП – до 100%. ТСА насърчава съфинансиране от страна на кандидатите.

На основание техническа оценка и оценка на качеството на проекта, ТСА си запазва правото да намали стойността на поисканата БФП на база отправена препоръка от страна на Комисията за подбор на даден проект, ако разходите са нерелевантни, необосновани или прекомерно завишени.


Допустими кандидати/партньори: НПО

Допустими дейности по проектите, като списъкът не е изчерпателен:

 • Дейности за подобряване на семейното планиране и ползването на контрацепция
 • Дейности за подкрепа на бременни жени за проследяване на бременността
 • Дейности за подкрепа на бременни жени в риск от недохранване
 • Дейности за подкрепа на кърменето в ромската общност
 • Дейности за разкриване на раздавателни пунктове за детска преходна храна в изолирани общности: лобиране пред общинските структури, ремонт и оборудване на подходящо помещение, информационни кампании за огласяване на услугата
 • Дейности за прилагане на дългосрочни ефективни програми за развитие на родителски умения за бременни и родители на деца от уязвими общности от 0-3г. и 3-6г. за създаване на стимулираща среда за развитие
 • Подкрепа за подобряване на достъпа до здравни, социални и образователни услуги за бременни, деца от 0-6г. и техните родители (насочване, придружаване, попълване на документи)
 • Дейности за скрийнинг на рискове (увреждания, забавяне в развитието, недохранване) и свързване с налични услуги за деца 0-3г. от ромската общност
 • Дейности за борба с паразитите в домовете с деца 0-3г.
 • Подкрепа при записване на деца в детски градини (попълване на документи, придружаване, заплащане на медицински тестове)
 • Дейности за обучение на специалисти, практикуващи в ромската общност, в прилагане на доказано ефективни програми за ранно детско развитие
 • Подкрепа за социалното, емоционално, и умствено развитие на деца и младежи от 7-18г с цел подобряване на мотивацията за учене, присъствието, и учебните резултати (обучения за умения за живота, общуване и взаимоотношения, поведение, т.н.).
 • Въвеждане на интерактивни, игрови, и други методи за обучение в задължителните часове от 1-12 клас (интерактивни помагала, въвеждане на точкова или друга система за поощрение в клас, т.н.) с цел подобряване на учебните резултати.
 • Подкрепа за повишаване на присъствието и учебните резултати на ученици от 1-12 клас, както и взаимоотношенията с родителите им чрез местен образователен медиатор/ наставник.
 • Целенасочени дейности за подобряване на мотивацията, присъствието и учебните резултати на ученици от 1-12 клас (клубове по интереси, индивидуални консултации, въвеждане на практиката връстници-наставници, целенасочена работа за подготовка по учебни предмети с доброволци или наставници, ограмотяване, т.н.).
 • Подкрепа за записване и посещение на гимназии, включително предоставяне на ученически карти и учебници на ученици от 8-12 клас на конкурсен принцип с условия за редовно посещение и успех.
 • Подкрепа и поощрение на учителите за екипна и ефективна работа с деца и младежи от уязвими общности (обмяна на опит и добри практики, въвеждане на система за допълнително възнаграждение/стимули при постигнати резултати, работа с учители-наставници или ментори, т.н.).
 • Подкрепа за академично и кариерно развитие на младежи 12-18г. (консултации и групова работа за кариерно ориентиране, представяне на образовани младежи като добри примери, посещения на гимназии и университети или работни места, участие в олимпиади и състезания, т.н.).
 • Предоставяне на възможности за лидерски, доброволчески, и граждански инициативи на младежи от 12-18г. с цел подобряване на мотивацията за учени и учебните резултати (училищен парламент, училищен вестник, дебати, мотивационни и/или лидерски лагери, обменни визити с други училища, разработване на малки проекти и доброволчески инициативи, т.н.).
 • Допълнителна подкрепа за подобряване на учебните резултати и/или кариерно развитие в центрове (читалища, младежки клубове, т.н.) за работа с деца и младежи от уязвими общности.
 • Привличане и включване на доброволци в работата с деца и младежи от уязвими общности с цел повишаване на мотивацията за учене, присъствието, и учебните резултати.
 • Привличане и ангажиране на родителите с цел подобряване на посещението и учебните резултати на учениците от 1-12 клас (посещения по домовете, формиране на родителски съвет/клуб, открити уроци, практически и интерактивни обучения за родителски умения на деца от 7-18г., включване на родителите в училищни дейности, проекти, и други мероприятия, т.н.).
 • Индивидуални методи за работа с деца и младежи в риск и техните семейства с цел повишаване на мотивацията за учене, присъствие, и резултати в училище.
 • Подкрепа на младежи от 18-21г. за прием във ВУЗ (кариерно ориентиране, помощ в записването, т.н.).
 • Проучване на нуждите и избор на крайни бенефициенти (интервюта, фокус групи, работа на терен, оценка на риска)
 • Дейности за управление на проекта
 • Дейности за информация и публичност.


Продължителност на проектите:

Продължителността на проектите следва да бъде от 1 октомври 2015 до не по-късно от 15 август 2017г.


Начин на кандидатстване

Кандидатите следва да предоставят:

1. Формуляр за концепция на проект (по образец и приложен), попълнен на български език

Формулярът за кандидатстване с концепция трябва да бъде подаден по електронен път на имейл: inquiries@tsa-bulgaria.org със заглавие „Концепция на проект за добри практики“.

Срок за подаване на концепция: 12 юни 2015г.

Оценяване и подбор на проектните предложение:

Концепциите ще бъдат проверявани и оценявани за съответствие с:

– Административни критерии

– Критерии за допустимост;

– Критерии за качество

Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите след приключване на процедурата по оценяване най-късно до 26 юни 2015. Одобрените кандидати ще бъдат поканени да развият и подадат проектни предложения на база концепцията и препоръки от ТСА с краен срок 24 юли 2015 г., 17:00 часа местно време. Одобряването на концепцията не гарантира одобряване на проектопредложението.


Процедура за подбор на концепции:

Оценка според административните критерии и критериите за допустимост

 1. Оценка на качеството
 2. Подбор на класираните концепции
 3. Уведомяване относно решението
 4. Покана на одобрените кандидати да подадат проектни предложения на база концепция и препоръки от ТСА.

Образец на формуляр за концепция за добри практики в ранното детско развитие и училищното образование