Галина Маринова

Образователни възможносtи и постижения

Галина Маринова разработва подхода на ТСА за намаляване броя на отпадане на ученици от училище, увеличаване посещаемостта и завършване на средни училища на най-бедните деца в България. В тази си роля тя прави анализи и оценка, провежда срещи, изгражда мрежа от местни лидери на общността и създава и ръководи програми с цел да се подобрят образователните резултати на най-бедните граждани на България, със специален фокус върху ромите.

Галина Маринова работи в ТСА от самото му създаване като асистира работата по програмата за “Образователни възможности и постижения”. Преди това тя координира Програмата за средно образование, стартирана през 2010 г. от Фондация “Америка за България” . Преди работата си в ТСА, Галина работи три години към социалната програма на Фондация “Америка за България”, а по-рано Галина работи като Прoграмен асистент на Програмата за младежко развитие на Корпуса на мира в България. Две години е член на борда, избиращ стипендианти по програмата Стипендии ‘Ромски мемориал’ на Институт “Отворено общество”. Има опит в неправителствения сектор в България.

Галина има баклавърска степен по английска филология от Шуменски университет „Св. Константин Преславски”.


Евгения Волен

Директор “Обучение и развитие”

Евгения Волен е директор “Обучение и развитие” към Тръст за социална алтернатива (ТСА). Тя отговаря за изграждане и развите на капацитета на оргаганизацията и  партньорите.

Преди ТСА, Евгения е консултант по финансово отчитане, който съветва инвеститорски компании в САЩ относно покриване на техните финансови, регулаторни и инвеститорски отчетни задължения. Като старши одитор в Ню Йорк тя ръководи разработването на огромен брой случаи на вътрешен контрол и оценяване, както и финасовия одит на големи компании, предоставящи финансови услуги. Кариерата на Евгения в Ernst&Young обхваща периода от 12 години в 3 страни, измежду които е и България. Обслужвайки широк спектър от индустрии, тя ръководи и участва във финансови и вътрешни одити, разследване на измами, правно и финансово обследване (дю дилиджънс) на фирми и изготвяне на фирмени обучения.

Евгения има Магистърска степен по Публична администрация от Monterey Institute of International Studies и Баклавърска степен по Финанси и счетоводство. Евгения е член на Международната асоциация на експерт счетоводителите и притежава неактивен американски лиценз за счетоводител от щата Калифорния.


Искра Стойкова

Ранно детско развитие

(в отпуск по майчинство)

Искра Стойкова оказва подкрепа за разработването на подхода на ТСА към ранно образование и майчино здравеопазване за хората от най-бедните слоeве на населението на Бъглария. Нейният обсег от дейности включва контакт с местни активисти и подобни програми на други донори, както и разработване, управление, анализ и оценка на инициативи на ТСА и тяхното приложение в българския контекст на успешни модели в областта.

Преди ТСА Искра набира повече от 10 години опит в изготвянето, управлението и оценяването на програми за развитие на ромската общност, осъществяващи се в най-големия ромски квартал „Факултета” в гр. София. В периода от четири години тя отговаря за проекти, целящи достъпа и качеството на образование на ромите в предучилищна и начална степен. През следващите шест години тя управлява Програмата за развитие на ранното образование на Фондация „Здраве и социално развитие” като се фокусира върху разработването, стартирането и оценяването на интегриран модел от услуги за общността в предучилищното образование, обучения за родители, семейно планиране на подрастващи и  индивидулно разрешаване на случаи на семейства в риск.

Искра има бакалавърски степени по Бизнес администрация и Журналистика и масови комуникации от Американския университет в Благоевград и магистърска степен по Човешки права от Университета в Сараево и Университета в Болоня.


Мария Евгениева

Ранно детско развитие

Мария Евгениева отговаря за управление на проекти и извършване на оценка и анализ на инициативи, подкрепени от ТСА в областа на ранното детско развитие. Нейният обсег от дейности включва контакт с местни активисти и подобни програми на други донори със специален фокус върху подобряване на майчиното и детско здраве и повишаване родителската ангажираност и капацитет. Мария вярва, че всяко дете има право на възможно най-добър старт в живота и възможност да развие пълния си потенциал, както и че нито един детски живот не бива да бъде застрашен или изгубен.

Мария има 6-годишен опит в неправителствения сектор, свързан с програми и проекти в областта на ранното детско развитие. Преди да се присъедини към екипа на ТСА, тя е  координатор, медицински консултант и инструктор за подготовка за раждане и грижи за бебето във фондация „За майчино и детско здраве“, където обучава повече от 700 бъдещи родители по време на пренатални курсове за развиване на техните умения, нагласи и знания за осигуряване на най-благоприятна среда за опазване на здравето и насърчаване на физическото, социалното, емоционалното и познавателно развитие на децата още от преди раждането.

Мария има бакалавърска степен по Финанси от Висшето училище по застраховане и финанси – София и бакалавърска степен по Акушерство от Медицински университет – София, където завършва с пълно отличие.


Мария Методиева

Икономическо развитие и достъп до заетост

Мария Методиева отговаря за програмата „Икономическо равитие и достъп до заетост“, насочена към групи в неравностойно положение в България към ТСА. Сред задачите на Мария е да се повишат шансовете на хората от уязвимите общности за намиране на работа чрез добиване на нужни умения и опит. Нейната работа включва сформиране и поддържане на партньорски отношения с водещи фирми и оказване на подкрепа на програми, които имат за цел да увеличат работоспособността и заетостта на крайните бенефициенти. Във фокуса на директора на програмата са и проекти на местни общности, свързани с легализиране на квартали и къщи на хора в неравностойно положение.

Преди да се присъедини към ТСА Мария работи като Директор на Ромска програма на Фондация „Отворено общество” – София. Нейната експертиза включва самоуправление, развитие на гражданското общество, стратегическо планиране, интеграция на етническите малцинства, развитие на общността, обществени и частни партньорства и обществени политики, насочени към уязвими групи.

Мария има магистърска степен по Публична администрация от Нов български университет. Тя е член на Борда на Българо-американската комисия за Образователен обмeн на Комисята „Фулбрайт“, която улеснява взаимната обмяна на български и американски учени.