Искра Стойкова

Ранно детско развитие

Искра Стойкова оказва подкрепа за разработването на подхода на ТСА към ранно образование и майчино здравеопазване за хората от най-бедните слоeве на населението на Бъглария. Нейният обсег от дейности включва контакт с местни активисти и подобни програми на други донори, както и разработване, управление, анализ и оценка на инициативи на ТСА и тяхното приложение в българския контекст на успешни модели в областта.

Преди ТСА Искра набира повече от 10 години опит в изготвянето, управлението и оценяването на програми за развитие на ромската общност, осъществяващи се в най-големия ромски квартал „Факултета” в гр. София. В периода от четири години тя отговаря за проекти, целящи достъпа и качеството на образование на ромите в предучилищна и начална степен. През следващите шест години тя управлява Програмата за развитие на ранното образование на Фондация „Здраве и социално развитие” като се фокусира върху разработването, стартирането и оценяването на интегриран модел от услуги за общността в предучилищното образование, обучения за родители, семейно планиране на подрастващи и  индивидулно разрешаване на случаи на семейства в риск.

Искра има бакалавърски степени по Бизнес администрация и Журналистика и масови комуникации от Американския университет в Благоевград и магистърска степен по Човешки права от Университета в Сараево и Университета в Болоня.


Карина Фортуни

Образователни възможносtи и постижения

Карина Фортуни разработва подхода на ТСА за намаляване броя на отпадане на ученици от училище, увеличаване посещаемостта и завършване на средни училища на най-бедните деца в България. В тази си роля тя прави анализи и оценка, провежда срещи, изгражда мрежа от местни лидери на общността и създава и ръководи програми с цел да се подобрят образователните резултати на най-бедните граждани на България, със специален фокус върху ромите.

Преди работата си в ТСА, Карина е младши изследовател към над-партийната организациия с идеална цел Urban Institute във Вашингтон. В продължение на седем години тя проучва въздействието на социалните политики на САЩ за подобряване благосъстоянието на семейства и деца в неравностойно положение и малцинствата. Нейната изследователска работа обхваща широк обсег от социални и икономически въпроси и техните пресечни точки: образование, имиграция, социални и здравни услуги.  Предишният опит на Карина включва провеждане на икономически и финансов анализ за консултантска фирма, както и преподаване на английски език на новопристигнали имигранти в Америка на доброволни начала.

Тя има магистърска степен по Обществени политики и дейности от Georgetown University и баклавърска степен по Икономика от Haverford College, САЩ.


Мария Методиева

Икономическо развитие и достъп до заетост

Мария Методиева отговаря за програмата „Икономическо равитие и достъп до заетост“, насочена към групи в неравностойно положение в България към ТСА. Сред задачите на Мария е да се повишат шансовете на хората от уязвимите общности за намиране на работа чрез добиване на нужни умения и опит. Нейната работа включва сформиране и поддържане на партньорски отношения с водещи фирми и оказване на подкрепа на програми, които имат за цел да увеличат работоспособността и заетостта на крайните бенефициенти. Във фокуса на директора на програмата са и проекти на местни общности, свързани с легализиране на квартали и къщи на хора в неравностойно положение.

Преди да се присъедини към ТСА Мария работи като Директор на Ромска програма на Фондация „Отворено общество” – София. Нейната експертиза включва самоуправление, развитие на гражданското общество, стратегическо планиране, интеграция на етническите малцинства, развитие на общността, обществени и частни партньорства и обществени политики, насочени към уязвими групи.

Мария има магистърска степен по Публична администрация от Нов български университет. Тя е член на Борда на Българо-американската комисия за Образователен обмeн на Комисята „Фулбрайт“, която улеснява взаимната обмяна на български и американски учени.